• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

در سومین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی چه گذشت

سومین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان، روز شنبه، 8دی‌‌ماه97، در مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اعضای هیئت‌مدیره و همکاران دورۀ ششم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان و نیز آقای دکتر فتاحی تشکیل شد. موضوع محوری در این جلسه، عملکرد کمیتۀ آموزش انجمن در دورۀ پنجم و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌آن در دورۀ جدید بود.

 

 

در ابتدای جلسه، خانم دکتر ارسطوپور، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی در دورۀ ششم، گزارشی دربارۀ تقسیم وظایف انجمن برای پیشبرد امور ارائه دادند. پس از آن، سرکارخانم شهربانو صادقی گورجی، مسئول کمیتۀ آموزش گزارشی دربارۀ عملکرد و وضعیت این کمیته در دورۀ پنجم و نیز رهنمودهایی برای توسعۀ فعالیت‌های این کمیته در دورۀ ششم ارائه کردند. برخی از جزئیات آن بدین شرح است:

  • شناسایی زمان‌های طلایی، نقره‌ای و برزنی برای برگزاری کارگاه‌های انجمن؛
  • همسوبودن کارگاه‌های آموزشی با اهداف انجمن؛
  • توسعۀ روابط انجمن با دیگر سازمان‎ها و تدوین تفاهم‌نامه‌هایی بدین منظور؛
  • لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور حفظ وفاداری شرکت‌کنندگان کارگاه‌ها؛
  • لزوم انجام فعالیت‌های زیرساختی در کمیتۀ آموزش؛
  • بهبود مسیرهای اطلاع‌رسانی؛
  • و... .

در پایان جلسه، آقای سید محمود میری، کارشناس ارشد شبکه و مدیر «آموزشگاه فرهنگ دانایی» زمینه‌های همکاری بالقوه‌ای را بیان کردند که این آموزشگاه با انجمن در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند داشته باشد. ضمن استقبال اعضای هیئت‌مدیره از این همکاری، لزوم بررسی دقیق به‌منظور تدوین تفاهم‌نامه در دستور کار قرار گرفت.

بهار قادری

مسئول کمیتۀ وب‌سایت و امور تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان: دورۀ ششم