• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

گزارش: ایستگاه آخر کارگاه های کارآفرینی در قالب همایش مهارت های تصمیم گیری و رهبری

 

 

همایش مهارتهای رهبری و سرپرسی برای کارآفرینان و کتابدارن در روزیکشنبه 13 اسفند 1391 در دانشکده علوم‌تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. بعد از طی و گذراندن 4 کارگاه متوالی و پیوسته، نوبتبه مرحله آخر یعنی تصمیم گیری و رهبری رسید. این مرحله بنا درخواست سخنرانان و برگزار کنندگان در قالب همایش و در برابر طیف وسیع تری از علاقه مندان برگزار شد.
این همایش با سخنرانی دکتر رحمت الله فتاحی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان آغاز شد.دکتر فتاحی ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان و سخنرانان همایش، با اشاره به در حال گذار بودن رشته، بر توجه جدی به مسائل کارآفرینی  تأکید داشتند. پرفسور گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی بر لزوم هر چه بیشتر برگزاری این چنین سخنرانی‌ها و گردهمای علمی که موجب پویایی هر چه بیشتر کتابدارن و دانشجویان می شود تاکیدکردند.
سخنران اول این همایش دکتر حدادیان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی بودند. دکتر حدادیان در ابتدا تعریفی کوتاه از تصمیم‌گیری و روند تصمیم‌گیری منطقی را ارائه کردند. دکتر حدادیان به منظور تبیین تصمیم‌گیری خلاق سه مدل از فرایندهای تصمیم‌گیری را معرفی کردند که این سه مدل عبارت بودند از" 6 مدال ارزش"، "6 کلاه تفکر"، "6 کفش عمل" . این عضو هیأت علمی با تعریف و بیان جزییات هر یک از سه مدل سخنرانی خود را به پایان رساندند.
در ادامه، مجتی کفاشان (دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی) به ایراد سخنرانی پرداختند. آقای کفاشان برخی مولفه‌های رهبری  که از ملزومات اساسی برای کارآفرینان و مدیران سازمان‌هامی‌باشد را معرفی و تشریح کردند. این مولفه‌ها شامل: توجه به وجود نگاه کلان و استراتژیک، توجه به اصلاح و تحول رهبران، نقش رهبر در تحلیل درست شرایط سازمان و ...بودند.
در ادامه سرکار خانم دکترشریف عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی و مسول کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان گزارشی کوتاه از فعالیت های این کمیته در سال 91 ارائه کردند و از همکاران و دانشجویانی که در این مراحل در این کمیته فعالیت کرده بودند تشکر کردند.
در نهایت هم از سخنرانان همایش و همچنین مسولین و دست اندرکاران کتابخانه مرکزی به جهت همکاری با انجمن کتابداری و اطلاع رسانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

رضا خسروی