صورت جلسه شصت و چهارم

چاپ

شصت و چهارمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان در ساعت 12 روز چهارشنبه 16/1/84 در محل مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه مركزي تشكيل شد در اين جلسه كه آقايان يغمائي، دكتر شريف، خاكساري، عابدي استاد و ميرزائي، همچنين خانم هراتيان حضور داشتند نكات ذيل مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

1.       خبر قطع ارتباط سركار خانم فرجامي عضو هيأت مديره انجمن و مسؤول كميته گردهمائي با انجمن به علت مسافرت به خارج از كشور و همچنين سركار خانم دري‌فر به علت مرخصي طولاني‌مدت به اطلاع اعضاء رسيد. در اين ارتباط مقررشد در گزارش پاياني انجمن زمان قطع همكاري قيد گردد.

2.       تاريخ برگزاري كارگاه آموزشي Home page‌ يك بار ديگر با آقاي دكتر فتاحي هماهنگ و پس از آن اطلاعيه مربوطه تنظيم و به كليه مراكز مربوطه در سطح استان ارسال گردد.

3.       مقرر شد خانم هراتيان شناسنامه كتابداران را با راهنمائي آقاي دكتر شريف تحليل آماري انجام دهند و در همايش بعديارائه شود و تا قبل از آخر دوره به چاپ برسد.

4.       همچنين قرارشد با آقاي دكتر فتاحي مشورت شود در مورد درخواست بودجه‌اي به منظور چاپ طرح‌هاي در دست اجرا

5.       مجموعه مقالات ارائه شده در همايشهاي دانشجويي چاپ شود و در صورت دريافت متن سخنرانيها علمي ارائه شده در ساير سخنرانيها نيز، در بخش ديگر همين مجموعه قرار گيرد.البته جداگانه به گونه‌اي كه مقالات سمينهارهاي دانشجويي و علمي (كه توسط اساتيد و ساير سخنرانان ارائه گرديده) تفكيك گردد.

6.       سخنراني علمي بعدي نيز با دو سخنراني آقاي دكتر فتاحي و خانم دكتر پريرخ در روز شنبه 27/1/84 در محل آمفي‌تئاتر دانشكده علوم تربيتي برگزار خواهد شد. كه اطلاعيه مربوطه تهيه و جهت نتيجه اقدامات بعدي تحويل خانم هراتيان شد.

    جلسه در ساعت 14  به پايان رسيد.