صورت جلسه شصت و سوم

چاپ

شصت و سومين جلسه انجمن كتابداري شاخه خراسان(آخرين جلسه در سال 1383) در ساعت 12 روز چهارشنبه 19/12/83 در محل مركز اطلاع‌رسانيو كتابخانه مركزي تشكيل شد و مباحث زير مطرح و تصميمات مربوطه اتخاذ گرديد.

الف- در آخرين هفته فروردين ماه سال 84 جلسه سخنرانيتنظيم شود با دعوت از سركار خانم دكتر پريرخ و آقاي دكتر فتاحي جهت ارائه سخنراني

ب- از پانزدهم فروردين به بعد براي كارگاه آموزشي home pageنويسي برنامه‌ريزي شود تا حداكثر تا پايان فرورديناين كارگاه برگزار گردد.

ج- مقررشد در اولين جلسه انجمن شاخه خراسان در سال 84 از آقاي دكتر فتاحي دعوت به عمل آيد تا درباره برنامه‌هاي مجمع عمومي انجمن به ويژه امكان كانديدا شدن كارشناسان در دوره بعدي انتخابات انجمن مشورت شود.

د- نظر به اينكه ارديبهشت بسيار با ترافيك كار مواجه خواهد بود به علت نمايشگاه بين‌المللي و مجمع عمومي انجمن كتابداري ايران، لذا مجمع عمومي انجمن شاخه خراسان در خرداد ماه برگزار خواهد شد.

هـ- تا قبل از پايان فعاليت اين دوره انجمن خراسان تلاش كنيم تا :

 1- مجموعا مقالات همايشهاي دانشجويي كه تقريبا آماده چاپ است به چاپ برسانيم

 2- مجموعه مقالات همايشهاي مشترك با سازمانها و مقالات مربوط به سخنرانيهاي علمي به چاپ برسد

 3- دو طرح پژوهشي (شناسنامه كتابخانه‌هاي خراسان و شناسنامه كتابداران) به چاپ برسد

 4- گزارشي از مجموعه فعاليتهاي انجمن شاخه خراسان از بدو تولد تا پايان دوره به چاپ برسد

 5- چاپ خبرنامه

جلسه در ساعت 14 به پايان رسيد.

حاضرين در جلسه: آقايان يغمائي، خاكساري، دكتر شريف، عابدي استاد و ميرزاييو خانمها هراتيان و دري‌فر (خانم فرجامي

غائب بودند).