صورت جلسه شصتم

چاپ

شصتمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه خراسان در ساعت 12روز چهارشنبه 23/10/83 تشكيل شد. در اين جلسه كه آقايان يغمائي، دكتر شريف، ميرزايي و خاكساري،‌ همچنين خانمها دري‌فر و هراتيان حضور داشتند، مباحث ذيل مطرح شد.

1-      ابتدا انتشار شماره بعديخبرنامه مطرح شد: در اين خصوص مقرر شد چنانچه پيك دانش يا همگامان خراسان يا هر سازماني براي پشتيباني مالي خبرنامه كمك و همراهي كردند، تبليغاتي كه مي‌تواند در ازاء كمك انجام دهند محدود شود بهپشت جلد و داخل پشت جلد، در واقع يك چهارچوب مشخصي داشته باشد.

2-      آقاي ميرزايي يك گزارش مالي از هزينه‌هاي انجام شده در همايش دانشجويي ارائه كردند در ضمن در مورد همايشهايي كه از اين به بعد برگزار خواهد شد گواهي‌هاي صادره طي يك شكل مشخصي به امضاء برسد. در همايشهاي رسمي گواهي با امضاء رئيس انجمن شاخه خراسان و نماينده سازمان همكاري كننده در برگزاري همايش و در همايشهاي دانشجويي نيز گواهي‌ها با امضاي نماينده انجمن و دبير همايش دانشجويي

3-      آقاي دكتر شريف در مورد دو طرح دردست اجرا “طرح شناسنامه كتابداران خراسان“ و “شناسنامه كتابخانه‌هاي خراسان“ فرمودند قسمت اعظم كار انجام شده نياز به اندكي جرح و تعديل دارد كه در اولين فرصت انجام خواهد شد.

4-      مقرر شد با كليه كساني كه (سازمانها) در همايشهاي انجمن مقاله ارائه نموده‌اند، مكاتبه شود و تقاضا شود اصل مقاله براي مجموعه مقالات ارسال گردد

5-      آقاي ميرزايي باانجمن تهران براي اختصاص يك شماره حساب براي انجمن شاخه خراسان مكاتبه كنند.

 جلسه در ساعت 14 به پايان رسيد.