صورت جلسه پنجاه و چهارم

چاپ

پنجاه و چهارمين جلسه انجمن كتابداري شاخه خراسان در ساعت 12 روز چهارشنبه 22/7/83 در محل كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي تشكيل شد. در جلسه فوق نكات زير مورد بحث قرار گرفت.

1- سركارخانم دري‌فر مسؤول كميته آموزش گزارشي از كارگاه‌هاي آموزشي برگزار شده در تابستان 83 ارائه كردند. در ادامهاين بحث مقررشد ايشان بررسي نمايند تا در صورت امكان كارگاه‌هاي آموزشي انجمن با همكاري كتابخانه مركزي در طول سال برگزار شود تا هم امكان شركت دانشجويان فراهم گردد و هم دوره‌هاي متنوع‌تر باشد.

2ـ آقاي ميرزائي از جلسات برگزارشده توسط كميته دانشجويي به تفصيل صحبت كردند و گزارشي از آخرين تصميمات و برنامه‌هاي مربوط به همايش دانشجويي به اطلاع حاضرين در جلسه رسانيدند. همايش فوق با عنوان “نقش مراكز اطلاع‌رساني و كتابخانه‌ها در توسعه پايدار“ با همكاري كميته دانشجويي انجمن و كميته علمي دانشكده علوم‌تربيتي در روز شنبه 21/9/83 برگزار خواهد شد. جزئيات برگزاري همايش فوق پس از تصميم‌گيري در كميته دانشجويي در جلسات انجمن نيز به تأييد برسد.

3ـ آقاي دكتر شريف‌مقدم آمادگي دانشگاه پيام نور را براي برگزاري همايش مشترك دانشگاه پيام نور با انجمن اعلام آمادگي كردند در اينارتباط چگونگي برگزاري همايش در جلسه بعدي بحث خواهد شد. تاريخ پيشنهادي براي همايش مشترك با دانشگاه پيام نور 27 آبان ماه بود.

4- براي تمديد عضويت اعضاي هيأت رئيسه و همكاران اقدام شود

5- در شماره بعد خبرنامه متن تسليتي براي آقاي دكتر عدالتي و آقاي دكتر مزيناني درج شود. آقاي ميرزايي اعلام آمادگي كردند تا گزارشي هم اززندگي شخصي و حرفه آقاي مزيناني براي خبرنامه تهيه نمايند

جلسه در ساعت 45/13 به پايان رسيد

حاضرين در جلسه:آقايان جواد يغمائي، دكتر هادي شريف مقدم، محمدعلي خاكساري، منصور ميرزائي و خانمها نفيسه دري‌فر و فاطمه هراتيان

غائبين:خانم فرزانه فرجامي (با اطلاعقبلي) و آقاي عباسعلي عابدي استاد (بدون اطلاع)