صورت جلسه چهل و یکم

چاپ

روز سه‌شنبه 9/10/82 در محل كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي تشكيل مي‌شد. در اين جلسه كه اعضاء هيات مديره انجمن(آقايان: يغمايي، خاكساري، عابدي استاد و خانمها فرجامي، دري‌فر، هراتيان (آقاي ميرزايي و آقاي دكتر شريف در اين جلسه حضور نداشتند)و آقاي دكتر فتاحي حضور داشتند. كليات اساسنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ( شاخه استاني) كه توسط انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران پيشنهاد شده بود، مورد بررسي قرار گرفت و نظرات پيشنهادي اعضاء در اساسنامه لحاظ شد و مقرر گرديد، پس از اعمال نقطه‌ نظرات پيشنهادي، اساسنامه براي تصويب و تاييد نهايي به دفتر انجمن در تهران ارسال گردد و تا براي اجرا به كليه شاخه‌هاي استاني تشكيل شده يا شاخه‌هايي كه پس از اين شكل خواهندگرفت اجرا گردد. لازم به ذكر است كه پيشنويس اساسنامه شاخه خراسان پيشتر تدوين و براي تاييد به تهران ارسال شده بود كه اساسنامه شاخه استاني تقريبا خلاصه شده اساسنامه پيشنهادي شاخه خراسان بود، البته با كمي تغييرات، در پايان بحث اساسنامه آقاي دكتر فتاحي پيشنهاد برگزاري يك همايش را كردند. در اين همايش دو برنامه پيگير خواهد شد:

1-      بزرگداشت مرحوم دكتر هوشنگ ابرامي، اولين دكتراي كتابداري  ايران و پدر كتابداري نوين، كهآقاي دكتر فتاحي در خصوص ايشان بياناتي ايراد خواهند فرمود.

2-      آقاي يزدان منصوريان دانشجوي دوره دكتري كه در دانشگاه شفيلد مشغول به تحصيل هستند، نيز يك سخنراني ارائه خواهند كرد.

در ضمن آقايدكتر فتاحي پيشنهاد كردند تا يك متن تسليت تهيه و به خانواده مرحوم دكتر ابرامي فكس شود.


در مورد شماره بعدي خبرنامه نيز آقاي آصفي اعلام آمادگي كردند، تا در پرداخت هزينه‌هاي انتشار خبرنامه به

انجمن كمك نمايند.

جلسه در ساعت 45/13 به پايان رسيد.