صورت جلسه سی و پنجم

چاپ

سي‌و پنجمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان) با حضور آقايان دكتر فتاحي، يغمائي، خاكساري، عابدي استاد، دكتر شريف و خانمها فرجامي، دري‌فر و هراتيان (آقاي ميرزائي با اطلاعقبلي در جلسه حضور نداشتند). در ساعت 12 روز شنبه 5/7/82 در محل كتابخانه مركزي و مركز اسناد برگزار شد، در جلسه فوق آقاي اشراقي،رياست محترم اداره امور كتابخانه‌ها و انجمن‌هاي اداره كل ارشاد اسلامي خراسان و سركار خانم حميده معين‌تقوي رابط انجمن با اداره ارشاد نيز حضور داشتند.

در اين جلسه مباحث زير مطرح شد:

-         آقاي يغمائي پس از خيرمقدم به ميهمانان حاضر در جلسه از خانم فرجامي خواستند تا در مورد پيشبرد كارهاي مربوط به همايش مشترك توضيحاتي دهند و خانم فرجامي در مورد روند كارها و مشكلاتي كه داشتند،صحبت كردند.

-         حاضرين در مورد تاريخ برگزاري همايش در روز پنج‌شنبه 17/7/82 توافق كردند، همچنين مقررشد يك سخنراني علمي در برنامه گنجانده شود و گزارشهائي از كتابخانه‌هايي كه در زمره كتابخانه‌هاي عمومي به حساب مي‌آيند، ارائه شود. اين گزارشها شامل گزارشي از كتابخانه‌هاي ارشاد اسلامي خراسان، آستان قدس، كتابخانه‌هاي روستائي و مساجد در برنامه همايش گنجانده شود.

-         يك ميزگرد در برنامه همايش پيش‌بيني شود كه در آن مسؤولين برگزاري همايش از اداره كل ارشاد و انجمن به سؤالهاي مطرح شده پاسخ دهند. با در نظر گرفتن اين نكته كه سعي‌شود ميزگرد به جهتي سوق داده شود كهسؤالها بيشتر در محدوده سخنراني‌ها و گزارشهاي ارائه شده در همايش و فعاليتهاي انجمن باشد و نه مسائل حقوقي و صنفي

-         مقررشد لوح‌هايي تهيه و به سخنرانان اهداء شود.

جلسه پس از مرور مجدد ريزبرنامه‌هاي پيش‌بيني شده در ساعت 15/14 به پايان رسيد