صورت جلسه بیست و هشتم

چاپ

بيست‌و هشتمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان) در ساعت 12 روزشنبه    3/3/82 در محل كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي تشكيل شد. در اين جلسه آقايان يغمائي، خاكساري، ميرزائي، عابدي استاد و خانمها فرجامي، دري‌فر و هراتيان حضور داشتند، مسائل زير مطرح گرديد. (آقايان دكتر شريف و فتاحي با  اطلاع قبلي در جلسه حضور نداشتند).

الف- آقاي جعفري مدير كل اداره ارشاد اسلامي خراسان، آشنائي، آرين‌منش و خانم معين‌تقوي دعوت به عمل بيايد تا در جلسه بعد كه در تاريخ 12/3/82 برگزار خواهد شد شركت نمايند.

ب- خانم دري‌فرمسؤول كميته آموزش كه فرمهاي نظرخواهي در مورد كلاسها را بررسي كرده بودند گزارش مربوط به نظرات افراد را توضيح دادند و بيان كردند بيشتر افراد متقاضي شركت در كلاسهاي اينترنت، كار با كامپيوتر (تئوري و عملي) و نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي بوده‌اند البته مواردي مثل كلاس زبان نيز بود كه در حيطه برنامه‌هاي انجمن نيست و مقررشد فعلا كلاسهاي اينترنت و كاربرد كامپيوتر در كتابخانه‌ها در اولويت قرار گيرد. همچنين ايشان فرمودند كه خانم مدير اماني قول مساعد داده‌اند تا از امكانات دانشگاه علوم پزشكي براي برگزاري كلاسهاي انجمن بتوان استفاده كرد.

ج- يكي ديگر از تقاضاهاي مطرح شده توسط افرادي كه فرم‌هاي نظرخواهي را تكميل كرده بودند توسط خانم فرجامي مطرح شد كه برگزاري همايشهاي دانشجوئي بود، اعضاء به ويژه آقاي يغمائي با نظر مثبت خواهان پيگيري و اجراء آن شدند كه قرار شد خانم فرجامي مسئله را پيگيري و نتيجه را در جلسات بعدي به اطلاع برساند.

د- در مورد خبرنامه قرار شد آقاي خاكساري آئين‌نامه انتشار خبرنامه را تدوين و افراد مسؤول مشخص شوند تا در هر جلسه هركس به مسؤوليت خود آگاه و كارها روند مشخصي را طي كند

ح- مقررشد خانم هراتيان پيگيري نمايند كه آيا اساسنامه انجمن شاخه خراسان به تصويب انجمن ايران رسيده يا نه و در چه مرحله‌اي مي‌باشد همچنين با خانم رضوي مدير هنرستان شهداي شركت برق تماس گرفته شود و در مورد سميناري كه قرار بود برگزار شود، سؤال شود.

و- خانم دري‌فر براي گرفتن ISSN براي خبرنامه اقدام نمايند.

  جلسه در ساعت 40/12 به پايان رسيد.