• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

صورت جلسه پانزدهم

 

بسمه تعالي

صورت جلسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران  (شاخه خراسان)

تاريخ:23/12/1391

پيوست:  -

شماره: 15

ساعت شروع: 13:00

ساعت خاتمه:14:30

نخستين جلسه مشترک اعضاي هيات مديره انجمن شاخه خراسان با مدیران گروههای علم  اطلاعات و دانش شناسی

چهاردانشگاه فردوسی مشهد، بیرجند، پیام نور و امام رضا(ع)

شرح مذاكرات

باهم برای همه

در واپسين روزهاي سال نود و يك (روز دوشنبه بيست و سوم اسفندماه) نخستين جلسه مشترک مدیران گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی چهار دانشگاه فردوسی مشهد، بیرجند، پیام نور و امام رضا(ع) به ميزباني اعضاي هيات مديره انجمن خراسان در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر فتاحی، رئیس انجمن شاخه خراسان هدف از این نشست را تعامل و فراهم ساختن فرصت های آموزش رسمی و غیر رسمی به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان و دانش آموختگان به گونه ای که با نیازها و تغییرات جامعه هم سویی داشته باشد، عنوان کردند. در این راستا چهار مقصد عمده به همراه شاخص های اجرایی آن که می تواند روشن کننده راه برای سایر گروه های آموزشی باشد، از سوی انجمن شاخه خراسان ارائه شد:

مقصد1. برنامه ریزی در جهت ارائه آموزش‌های غیر رسمی به افراد عضو و غیر عضو به منظور ارتقاء و روزآمدسازی دانش و مهارتهای مورد نیاز متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی؛

برای این منظور، نیازسنجی و تعیین موضوعها و اولویتهای آموزشی، ایجاد هماهنگی و استاندارد سازی در روش ها و محتوای دوره های آموزشی؛ ایجاد تنوع به لحاظ محتوا و ساختار ارائه در برنامه های جامعه؛ و شناسایی و استفاده از متخصصان بومی استان ها جهت مشارکت در برنامه های آموزشی پیشنهاد شد.

مقصد 2. یاری رسانی در جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش‌های رسمی کتابداری و اطلاع رسانی در موسسات آموزش عالی کشور؛

برای این منظور، تدوین راهبردهای ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی موسسات در حوزه کتابداری، تشکیل گروهی از اعضای هیات علمی جهت کمک به کمیته علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت علوم برای بازنگری برنامه های آموزشی کتابداری در راستای پاسخ به نیازهای جدید جامعه اطلاعاتی و ارائه پیشنهادها به شورای عالی وزارت علوم جهت تصویب پیشنهاد شد.

مقصد3. برنامه‌ریزی و بسترسازی جهت ارزیابی کمی و کیفی، و اعتبار سنجی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی  چهار دانشگاه ذینفع به صورت دوره ای و منظم؛

در این راستا، تدوین چارچوب ارزیابی فراگیران و صدور گواهی نامه معتبر از سوی انجمن، تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی به صورت دوره ای به منظور رفع نقاط ضعف و ارتقاء سطح عملکرد آنان پیشنهاد شد.

مقصد4. توجه به آموزش همگانی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی پیرامون ارزش اطلاعات در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه؛

در این راستا نیز مشارکت و اجرای برنامه های آموزشی با نهادهای مرتبط، تشویق متخصصان کتابداری به چاپ مقاله های ترویجی در مطبوعات ملی و محلی، تشویق متخصصان کتابداری به حضور در رسانه های گروهی ملی و محلی جهت به اشتراک گذاری دانش و مهارت آنان در حوزه اطلاعات و اطلاع رسانی کشور از سوی انجمن شاخه خراسان ارائه شد.

همچنین در این نشست در زمینه برگزاری سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی، برپایی همایش ها و میزگردهای علمی مشترک بحث و تبادل نظر شد. بحث و گفتگوی آزاد ميان دانشجويان و اساتيد به منظور انتقال تجربیات علمي از طریق برگزاری میزگردها، تشكيل گروههاي بحث بين دانشجويان تحصيلات تكميلي چهار دانشگاه، هم انديشي اعضاي هيات علمي در زمينه تجربيات و شيوه هاي تدريس، تدوین شاخص های ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی گروه های کتابداری در سطح استان از عمده برنامه ها و مصوبات اين نشست بود. از این رو، به منظور تعاملات بيشتر، زمان و مكان برگزاری اولين عصرانه دانش بین دانشجویان و اساتید چهار دانشگاه در قالب نشستی غیر رسمی و صمیمانه به صورت مستمر تعیین شد كه در حاشيه آن برنامه تبادل و اهدای کتاب تخصصي بين كتابداران پيشنهاد شد.

از سوي ديگر، به منظور تعامل و ارتباطات بیشتر بین جامعه كتابداري و رسانه های گروهی مختلف، برگزاري جلسات گفتگو با مسئولین صدا و سیماي استان خراسان رضوي در دستور كار اعضای هیات مدیره انجمن قرار گرفت. همچنین در این جلسه از مدیران  هر یک ازگروه های آموزشی خواسته شد نسبت به معرفی رابطین آن دانشگاه به انجمن شاخه خراسان به منظور همکاری بیشتر و انتشار اخبار و اطلاعات این گروه‌های آموزشی در نشریه شناسه اقدام نمایند. در پایان، تصمیم بر آن شد جلسات انجمن به صورت دوره ای هر جلسه به میزبانی یکی از دانشگاه ها برگزار شود و فعالیتهای هر یک از گروههای آموزشی به صورت مشترک و پیوسته از طریق سایت انجمن و گروه بحث تخصصی اطلاع رسانی شود.

روابط عمومی انجمن شاخه خراسان

ناصری