صورت جلسه چهارم

چاپ

چهارمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان در ساعت 12 روز چهارشنبه 7/10/84 در محل مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي تشكيل شد. در اين جلسه از اعضاي هيأت مديره دوره اول نيز دعوت به عمل آمده بود تا ضمن تجديد ديدار، تنديسي را كه به منظور تقدير از اين عزيزان تهيه شده بود، تقديم گردد.

در اين جلسه نكات زير مطرح شد:

1.       آقاي دكتر شريف مقدم توصيه كردند تا اعضا محترم مسؤوليت هر كميته‌اي را كه دارند، برنامه‌هايآتي كميته فوق را مكتوب و در جلسه بعد مطرح نمايند، ضمن اينكه براساس برنامه‌ريزي‌هاي فوق مي‌توان فعاليت‌هاي آتي انجمن را هماهنگ و اجرا كرد. در همين ارتباط مقرر شد خانم هراتيان يك گزارش كلي از فعاليت‌هاي انجام شده و نيمه تمام انجمن در دوره اول تهيه ودراختيار اعضا قرار دهند.

2.         مقرر گرديد در خصوص چاپ شماره آماده خبرنامه آقاي دكتر شريف مقدم با آستان قدس صحبتي داشتهباشند تا چنانچه مقدور باشد كمكي بابت چاپ دريافت شود.

3.      آقاي رضايي پيشنهاد كردند به نام انجمن امتياز يك انتشاراتي را بگيرند.

4.       آقاي يغمائي ضمن خيرمقدم و تشكر از اعضاي هيأت مديره دوره اول كه در جلسه حضور داشتند خاطر نشان كردند نظر به اينكه در همايش كه در پايان فعاليت دوره اول برگزار گرديد، تقديريهنوز از زحمات اين عزيزان انجام نشده لذا، شاخه خراسان تصميم گرفته تا تنديسي به همين منظور تهيه و ضمن تشكر در اين جلسه تقديم نمايد. همچنين در اين جلسه تنديسي نيز از طرف اعضاي هيأت مديره به آقاي يغمائي رئيس انجمن شاخه خراسان در دوره اول اهداء گرديد.

5.       حاضرين در جلسه: آقاي دكتر شريف مقدم، خاكساري، عابدي استاد، رضائي، ميرزايي، يغمائي و خانم‌ها هراتيان و دري‌فر خانم فرجامي به علت كسالت نتوانستند در جلسه حضور داشته‌باشند همچنين آقاي نوكاريزي، نعيم‌آبادي و باغباني نيز با اطلاع قبلي غايب بودند.

6.       جلسه در ساعت 45/13 به ذكر صلوات به پايان رسيد.